logo

Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT

Wij begrijpen dat je vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van pro9860 vzw (hierna genoemd “#pro9860”, “wij” of “ons”). Je privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) de website https://www.pro9860.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle relaties tussen #pro9860 en haar gebruikers.

#pro9860 wil benadrukken dat zij ten allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die #pro9860 verzamelt, alsook over de wijze waarop #pro9860 deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van je persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen van #pro9860.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

#pro9860 kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Naam
Voornaam
Emailadres
Deelgemeente

#pro9860 verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de Website. Zo zal #pro9860, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen je bezoekt van de Website, van welke webbrowser je gebruik maakt, welke website je bezocht wanneer je toegang kreeg tot de Website, de dag en het uur waarop je de Website bezoekt, alsook wat je IP-adres is. Wij kunnen je niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat #pro9860 toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

WIJZE VAN VERZAMELING

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Correspondentie met en uitgaande van #pro9860
 • Bezoek van de Website

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

#pro9860 kan gebruik maken van je persoonsgegevens voor:

 • Het versturen van communicatie
 • Het verzenden van (informatieve) nieuwsberichten, al dan niet verband houdende met de deelgemeente waarin je woont.
 • We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, belangrijke nieuwsberichten in verband met de gemeente, et cetera.

OPENBAARMAKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

#pro9860 zal je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van #pro9860. Indien het noodzakelijk is dat #pro9860 in dit kader je persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

In alle overige gevallen zal #pro9860 je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van je persoonsgegevens.

OPSLAG PERSOONSGEGEVENS

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart #pro9860 je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

JE PRIVACY RECHTEN

Wanneer je beroep wenst te doen op je privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met #pro9860 en deze te bezorgen via e-mail of per post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens waarover #pro9860 mogelijks beschikt.
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van je persoonsgegevens.
 • Recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’).
 • Recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kan deze rechten kosteloos uitoefenen. #pro9860 verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen aan je verzoek gevolg te geven.

Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van #pro9860.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

#pro9860 verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van je persoonsgegevens.

#pro9860 zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van #pro9860, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan #pro9860 in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

ANDERE WEBSITES

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is #pro9860 verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

KLACHTEN

Wanneer je klachten hebt betreffende de manier waarop #pro9860 uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

CONTACTEER #pro9860

Indien je vragen hebt over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop #pro9860 je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

#pro9860

pro9860 vzw
Pelgrim 27
9860 Scheldewindeke

Ondernemingsnummer 1000.033.970
RPR Gent, Afdeling Gent
Tel: +32 468 26 93 01

info@pro9860.be
www.pro9860.be